Cadro resumo da política de privacidad e protección de datos persoais

Información básica sobre protección de datos

 

Responsable Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG)
Finalidade Atender  a súa solicitude de contacto
Lexitimización O remitirnos a súa consulta consideramos que estamos lexitimados para tratar os seus datos.
Destinatarios O datos de contacto non serán cedidos a terceiros
Dereitos Pode opoñerse  o tratamento de seus datos e exercitar o resto de dereitos consultando a información adicional
Información adicional Para máis información, consulte a nosa POLITICA DE PRIVACIDADE

 

POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS:

LEXISLACIÓN. Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO. Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG)

CIF: Q1569016G

Dirección: Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3 C.P. 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña

E-MAIL: Email: info@traballosocial.gal

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS Tamén pode contactar co  Delegado de Protección de Datos  para aclarar cualquera cuestión que precise en relación á xestión do tratamento de seus datos persoais, a través do correo info@traballosocial.gal  con referencia (atención do DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS) ou, si o prefire, por escrito a: Delegado Protección de Datos, Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3 C.P. 15707 – Santiago de Compostela

FINALIDADE DO TRATAMENTO. A finalidade do tratamento será

-En caso de que se envíe unha solicitude de información atender a súa consulta así como mantenerlle informado das nosas iniciativas, actuales ou futuras”.

– En caso de que se envíe se envía unha suxestión estudar a súa proposta

– En caso de que se envíe o seu curriculum tramitar a súa demanda de emprego

LEXITIMIZACIÓN. Lle informamos de que a base legal para o tratamento de seus datos é a da súa solicitude de contacto /información ou solicitude de emprego. O interesado presta  o seu consentimento ó cubrir o formulario de contacto e enviarnos seus datos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados  conservaránse durante os prazos legalmente establecidos e/o durante o tempo necesario para a tramitación e resposta da consulta e no caso de introducir un curriculum o tempo necesario para rematar a selección de persoal.

CESIONS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal no caso dos formularios de envio de información ou suxestión.

No caso de que se trate dunha solicitude de emprego os seus datos poderán ser cedidos a terceiras entidades ou empresas que realicen unha oferta de emprego

DEREITOS DO INTERESADO. Terá dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIONS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUIDA A ELABORACIÓN DE PERFIS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ÓNDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a info@traballosocial.gal  indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado o risco

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través da páxina web https://traballosocial.gal  non se recolle ningún dato persoal sen o  seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA  comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se  vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non esté conforme co  tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante as Autoridades de protección de datos.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

O COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA , en adiante COTSG, é o Responsable do tratamento dos seus datos persoais e infórmalle de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), polo que se lle facilita a seguinte información sobre o tratamento de datos persoais.

COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA (COTSG)
CIF: Q1569016G
Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3
C.P. 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña)
Email: info@traballosocial.gal

 1. FINALIDADE DO TRATAMIENTO

No COTSG priorizamos o servizo ás/aos nosas/os colexiadas/os e sempre nos preocupamos pola protección dos seus datos, por iso queremos ser transparentes co uso que facemos dos mesmos co fin de continuar a ofrecerlle o mellor servizo.

Para cumprir co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD), necesitamos o seu consentimento e informámoslle do tratamento dos seus datos persoais coas seguintes finalidades:

 • A prestación de servizos.
 • A inclusión na nosa axenda de contactos e poder contactar con vostede por correo postal, correo electrónico, teléfono, mensaxería instantánea ou calquera outro medio físico ou telemático.
 • Comunicar noticias e novidades sobre produtos e servizos.
 • Comunicar actividades de formación e convidar a Xornadas e eventos.
 • Realizar enquisas de satisfacción ou sobre as súas necesidades de produtos e servizos.

Informámoslle de que poderemos manterlle informado das nosas actividades a través de calquera medio que nos facilitou ou calquera outro sistema análogo de comunicación, ofrecéndolle en todo momento a posibilidade de darse de baixa destes envíos.

Plazos de conservación dos datos persoais
Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a prestación de servizos, mentres sexa necesario para o cumprimento das responsabilidades legais, mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e mentres o titular dos datos non exercite o seu dereito de supresión ou oposición ao tratamento. Cando xa non sexan necesarios, os datos persoais suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir o anonimato ou a destrución total dos mesmos.

 1. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base lexítima do tratamento dos seus datos persoais é o consentimento prestado no seu momento e na súa falta o interese lexítimo respecto ao cumprimento da prestación dos servizos como persoa colexiada ou aqueles que solicite como posible persoa colexiada, responder ás ofertas de servizos ou información sobre os nosos produtos e servizos, así como o consentimento que nos outorga, e na súa falta o interese lexítimo, para o envío da información que consideremos do seu interese.
De calquera xeito, o titular pode opoñerse ao tratamento dos datos en calquera momento mediante o procedemento indicado nesta política.

 1. DESTINATARIOS, COMUNICACIÓNS A TERCEIROS E CONFIDENCIALIDADE

O COTSG non comunica os seus datos persoais a terceiros e mantén absoluta confidencialidade respecto da información das/dos súas/seus colexiadas/colexiados ou clientes, salvo que a comunicación dos datos fora necesaria para a prestación do servizo.
Do mesmo xeito, o COTSG poderá comunicar datos de carácter persoal en cumprimento das súas obrigacións legais a organismos oficiais e outras entidades cuxa cesión veña esixida polo cumprimento da lexislación vixente.

Polo tanto únicamente comunicaranse os seus datos a terceiros por obrigación legal ou no caso de que tal comunicación de datos fose necesaria para a prestación dos servizos contratados connosco, polo tanto poderán acceder aos datos de carácter persoal dos contactos e clientes os empregados do COTSG e aqueles terceiros, colaboradores e proveedores que participan na prestación dos servizos e produtos do COTSG aos seus clientes e que tratan os referidos datos en nome e por conta do COTSG como consecuencia da súa prestación de servizos. A título enunciativo e non limitativo, son proveedores de servizos de loxística e mensaxería, asesoramiento xurídico, fiscal e contable, empresas proveedoras de servizos tecnolóxicos, empresas proveedoras de servizos informáticos.

 1. DEREITOS DAS E DOS TITULARES DOS DATOS

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si no COTSG estamos tratando datos persoais que lles conciernen, ou non.
O titular dos datos ten os seguintes dereitos:
• Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
• Dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos, portabilidade ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
• Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso únicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
• Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos, nese caso deixaremos de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
• Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente, Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), si considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Para exercitar os seus dereitos poderá facelo enviando unha comunicación

Por correo físico:
COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA (COTSG)
CIF: Q1569016G
Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3
C.P. 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña)
Por correo electrónico:
info@traballosocial.gal

 1. PROCEDENCIA DOS DATOS PERSOAIS

Os datos persoais que tratamos no COTSG proceden do titular cando contrata produtos ou servizos connosco ou ben cando solicita información a través de consultas ou orzamentos por calquera medio. Tamén das visitas recibidas ou contactos realizados en cursos, xornadas, eventos organizadas polo COTSG

As categorías de datos que se tratan son datos de identificación, datos profesionais, datos académicos e económicos, direccións postais e electrónicas. Non se tratan datos especialmente protexidos

Datos relativos a persoas candidatas presentadas a ofertas de traballo

No caso de que vostede facilite os seus datos como potencial candidato a unha oferta de traballo para formar parte do COTSG, informámoslle de que os datos serán utilizados para xestionar a súa candidatura.

 1. SEGURIDADE DOS DATOS PERSOAIS

O COTSG ten implementados no seu centro de traballo, sistemas informáticos, infraestructuras de comunicacións, etc., as medidas de seguridade que a normativa de protección de datos de carácter persoal require. Tamén adoptou as medidas lóxicas, físicas, organizativas, contractuais, etc., que eviten o acceso de terceiros aos datos sen autorización, a destrución, a modificación, a reprodución, a divulgación, a transmisión ou a reutilización dos mesmos.
Malia iso, sempre que proporcione información persoal a través da rede Internet, existe o risco de que terceiras persoas, cuxo control queda fóra do noso alcance, poidan interceptar esta información e utilizala. Aínda que no COTSG esforzámonos por protexer a información persoal e a súa privacidade non podemos garantir a seguridade da información que revele a través da rede Internet e baixo a súa responsabilidade

 1. VIXENCIA E MODIFICACIÓNS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

A Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais polo COTSG está en vigor desde a data da súa publicación na web, a persoa usuaria pode consultala online ou ben imprimila e arquivala sempre que o necesite. o COTSG está facultado para modificar e actualizar a súa Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais en calquera momento, en particular para adaptarse a novas normativas ou usos dos datos persoais. En devandito caso informará e poñerao en coñecemento da persoa titular dos datos a través da dirección de correo electrónico facilitada polo mesmo, sendo responsabilidade da persoa titular dos datos consultar e ler o correo enviado polo COTSG

 1. DEREITO APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

O consentimento e a aceptación das condicións da Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais do COTSG implica o coñecemento e conformidade das advertencias legais aquí expresadas e, en especial, de que os conflitos relativos ás mesmas rexeranse exclusivamente polo Dereito español, sendo os Xulgados e Tribunais españois os únicos competentes.

❗ Actualizamos información! 📣 👉 As reformas da nosa sede estenderanse ata mediados da semana próxima. ⚠ 👉 Continu… https://t.co/0EdTqpWxV4
👉 Nesta ocasión, denunciamos os graves déficits na política social, caracterizada pola ausencia de procedementos, p… https://t.co/7HjrTz8WO8
A ausencia dunha política clara de protección á infancia en Galicia tradúcese na inexistencia de políticas favorece… https://t.co/v2urRphwCQ
Coa entrada en vigor a fins deste mes da Lei Orgánica de Protección á Infancia e á Adolescencia, dende a Comisión d… https://t.co/JX2iC9UkaE
Necesitas mellorar as túas #competencias en #ferramentasdixitais? Consulta esta #pílulaCOTSG de balde para mellorar… https://t.co/RsfZNyCDcI
Queres capacitarte para o #traballosocial con grupos, unha das competencias que seguro necesitarás no teu desempeño… https://t.co/ZPeX5VM6mr
Neste #DíaMundialdoMedioAmbiente sinalamos que é tempo para un #TraballoSocialVerde. O #TraballoSocial debe ser un… https://t.co/G4u2XNE5cN
Renovamos coa @Xunta o convenio da Quenda de Garda Social Permamente para mulleres vítimas da #violenciamachista 👉P… https://t.co/nnex8Gg8Ma
#ATuaPalabraSocialImporta 👉Queres colaborar co vindeiro número da Revista Galega de #TraballoSocial Fervenzas? O pr… https://t.co/tPO8aSYqD6
Últimas horas para inscribirte no #cursoCOTSG 'Mellora das competencias profesionais a través da abordaxe humanista… https://t.co/oSgDKBaXUy
👉Estás a valorar a alternativa do exercicio libre en #TraballoSocial? 👉 No Grupo de Traballo Social e Exercicio Lib… https://t.co/LGlpHmUSiY
Solicitámoslle á @Xunta que se teña en conta a figura do/a traballador/a social sanitario/a nas Comisións de garant… https://t.co/nRltwktTsO
👉 A #intelixenciaemocional é unha necesidade profesional no #TraballoSocial . 👉 Este #cursoCOTSG 'Intelixencia Emoc… https://t.co/7oY7nUvgT9
(1) O @InstMujeres reactivou o servizo de información e atención sobre os dereitos das mulleres. 🙍‍♀‍ 👉 Informa so… https://t.co/oiRjXZYgpp
Queres mellorar a túa práctica profesional con ferramentas #online como #zoom, #trello ou #google que che axudarán… https://t.co/ji9pzidx22
A partir do minuto 5.20 podedes escoitar á nosa compañeira Emma Lamas en relación coa reclamación que facemos á Xun… https://t.co/lPSljhtklY