Asesoría Xurídica

O Colexio pon ao disposición das persoas colexiadas un servizo de Asesoría Xurídica, a través do despacho de avogadas e avogados “Artigo 14, Sociedade Cooperativa Galega”, para facilitar a orientación e asesoramento legal en asuntos relacionados co exercicio da profesión.

Dende o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia cremos na importancia de coñecer de antemán tanto os nosos dereitos e as nosas obrigas, como as posibles consecuencias xurídicas das diferentes actuacións que levamos a cabo diariamente no noso traballo, sendo fundamental contar cun previo asesoramento legal que evite ou minore os problemas ou inconvenientes que xorden con certa periodicidade no devir das diferentes relacións e actos aos cales nos enfrontamos como traballadores e traballadoras sociais. Por este motivo, animámosvos a realizar as consultas xurídicas non soamente cando xorde o conflito, senón tamén, e sobre todo, con carácter preventivo.

 

Formulario de asesoría xurídica para persoas colexiadas

 

  1. (obrigatorio)
  2. (obrigatorio)
  3. (introduza un e-mail válido)
  4. (obrigatorio)
 

Preguntas Frecuentes

 

Poden encomendarme como empregado/a público/a realizar funcións que non veñen definidas na miña relación contractual?

As funcións que se encomendan a calquera empregado/a público/a teñen que referirse en exclusiva á relación contractual que lles une e vir definidas na Relación de Postos de Traballo, que é o instrumento técnico a través do cal se realiza a ordenación do persoal, consonte as necesidades dos servizos, establecendo os requisitos para o desempeño de cada posto de traballo así como as súas características retributivas. Todas aquelas funcións asignadas aos traballadores e ás traballadoras fóra de RPT e realizadas sen seguir ningún dos procedementos que legalmente se prevén para determinadas circunstancias excepcionais, poderían ser constitutivas de actos irregulares da administración.

Se decido marcharme voluntariamente do meu posto de traballo, ¿teño dereito a cobrar a prestación por desemprego?

No caso das traballadoras e traballadores que decidan irse da empresa mediante a baixa voluntaria non teñen dereito a cobrar a prestación contributiva por desemprego (o paro) aínda que o tempo que leven cotizado se gardará durante seis anos. Neste sentido é importante ter en conta que o importe do paro se calcula en relación á base reguladora das últimas seis nóminas, polo que se o próximo traballo é a media xornada, a contía da prestación baixará proporcionalmente.

As persoas usuarias dos Servizos Sociais teñen dereito a acceder e obter copia do seu expediente?

O artigo 53 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, recoñece unha serie de dereitos aos cidadáns nas súas relacións coa Administración, entre eles o de coñecer, en calquera momento, o estado da tramitación dos procedementos nos que teñan a condición de interesados e así mesmo, tamén terán dereito a acceder e a obter copia dos documentos contidos nos citados procedementos. Este dereito está dirixido a facilitar o dereito de defensa, e isto significa ofrecer ao interesado a posibilidade de coñecer nun procedemento administrativo todos os feitos e datos que poidan resultar relevantes para a tutela dos seus dereitos e intereses. Agora ben, o artigo 53 non outorga un dereito absoluto a atender peticións xenéricas e indiscriminadas da entrega de copia da integridade do procedemento, este dereito non é ilimitado, neste sentido o artigo 70.4 da Lei 39/2015 sinala que “Non formará parte do expediente administrativo a información que teña carácter auxiliar ou de apoio, como a contida en aplicacións, ficheiros e bases de datos informáticas, notas, borradores, opinións, resumos, comunicacións e informes internos ou entre órganos ou entidades administrativas, así como os xuízos de valor emitidos polas Administracións Públicas, agás que se trate de informes, preceptivos e facultativos, solicitados antes da resolución administrativa que poña fin ao procedemento”. Así mesmo, o exercicio do dereito de acceso poderá ser denegado cando prevalezan razóns de interese público, por intereses de terceiros máis dignos de protección ou cando así o dispoña unha Lei, debendo, nestes casos, o órgano competente pronunciar resolución motivada.

Temos obriga como traballadores/as sociais de informar ao Xulgado da posible situación de incapacidade dunha persoa usuaria?

Segundo o establecido no artigo 757.3 da Lei de Axuizamento Civil “Calquera persoa está facultada para poñer en coñecemento do Ministerio Fiscal os feitos que poidan ser determinantes da incapacitación. As autoridades e funcionarios públicos que, por razón dos seus cargos, coñecesen a existencia de posible causa de incapacitación nunha persoa, deberán poñelo en coñecemento do Ministerio Fiscal”. Trátase polo tanto dun deber de denuncia similar ao existente no ámbito penal e que se sustenta no interese publico de protección do presunto incapaz. A Lei pretende impedir que ningún presunto incapaz quede desamparado porque a súa situación non chegue ao coñecemento do Ministerio público. Deste xeito, será o Fiscal, á vista dos informes e documentos facilitados, quen interpoña a correspondente demanda se considera que existen indicios suficientes. Obviamente, a posta en coñecemento do Ministerio Fiscal, non obriga a este a instar a incapacitación, se considera que a causa non concorre.

5.- Como e con que consecuencias podo solicitar unha excedencia por coidado de fillos/as, menores ou outros familiares a cargo?

Todo/a traballador/a por conta allea, tanto do sector privado como da Administración Pública, ten dereito a unha excedencia para atender ao coidado dos seus fillos/as, xa sexan naturais ou adoptados, así como para o coidado dun familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente, enfermidade ou discapacidade non poida valerse en por si mesmo e non desempeñe unha actividade retribuída Trátase dun dereito individual do/a traballador/a ao que se pode acoller de forma voluntaria e ao que a empresa non se pode negar. Soamente no caso de que os dous proxenitores traballen para a mesma empresa, poderíase limitar que se solicitara de xeito simultáneo si se xustifica que prexudica ao funcionamento da mesma. A excedencia pódese pedir en calquera momento e pódese disfrutar ata que o fillo ou filla cumpra os 3 anos de idade. É conveniente facelo por escrito e cun aviso previo mínimo de 15 días, aínda que algúns Convenios Colectivos poden sinalar algún requisito específico a maiores ou un maior prazo de preaviso. Mentres dure a situación de excedencia a relación laboral está en suspenso, polo que o traballador/a non presta servizos e a empresa non abona o salario. Con todo, a relación non está rota polo que o tempo de excedencia conta a efectos de antigüidade. Unhas das notas características desta excedencia é que durante o primeiro ano a persoa en excedencia ten reserva do seu posto de traballo, a partir do primeiro ano, poderá volver ao seu un posto de traballo do seu mesmo grupo profesional ou categoría equivalente.

6.- Pódese optar a outro posto de traballo mentres se está en situación de excedencia por coidado de fillos/as?

Como a finalidade da excedencia é que os traballadores e traballadoras poidan conciliar a vida persoal e familiar coa súa actividade laboral, para responder á cuestión da posibilidade de iniciar outra relación laboral durante o tempo da excedencia debemos ter en conta diversos factores para que non se entenda que existe transgresión da boa fe contractual. A xurisprudencia ven sinalando como criterio fundamental a ter en conta que a actividade que se realice no novo contrato deba ser efectivamente compatible co coidado do fillo/a, xa que en caso contrario non se daría a condición necesaria de conciliación laboral e familiar (por exemplo, neste sentido se valoraría que tivera un horario máis flexible, que sexa un traballo de media xornada, que se poida traballar desde casa, que coincida cos horarios da gardería, etc.). Así mesmo, tamén existen outro tipo de limitacións, como por exemplo as seguintes: Cando exista un pacto de plena dedicación coa empresa non será posible realizar outra actividade durante a excedencia; que o contrato de traballo realizado durante a excedencia non se poda concertar con anterioridade ao comezo da excedencia, xa que neste caso, a finalidade principal da excedencia entenderíase que é para realizar esa nova actividade e non para facilitar a conciliación; no suposto de iniciar unha actividade por conta propia, esta non pode consistir nunha actividade que sexa competencia directa coa da empresa para que se está en excedencia, etc. Se a persoa traballadora en excedencia incumpre con estas pautas, a empresa podería entender que a conduta da mesma é fraudulenta e que constitúe unha transgresión da boa fe contractual ou mesmo un abuso de dereito, facultándoa a adoptar medidas disciplinarias oportunas (incluso podendo chegar ao despedimento disciplinario).

 

Esta mañá foi especial no COTSG! Temos nova Xunta de Goberno! Accede á nova máis ao programa aquí 👉… https://t.co/BKYbv527i9
🤝🗣️‼️O volume actual de traballo máis a falta de persoal, fan que a pedra clave da nosa profesión, a… https://t.co/sAcg2yINX7
👏👏👏Vén de publicarse a Consulta previa ao anteproxecto de lei de servizos sociais a proposta do Ministerio de Derei… https://t.co/UGVZveQefx
Vimos de denunciar esta situación no proceso de #oposicion en #SantiagodeCompostela, na que non se dan alternativa… https://t.co/6dhhX2bJwq
Lembrade que aínda están dispoñibles os códigos desconto para poder asistir ao Congreso Estatal de #TraballoSocialhttps://t.co/FXYv822X4m
Para comezar o ano actualizando a nosa #formacion en #traballosocial, aquí traemos este novo curso online!! Podes… https://t.co/blJX2Ig9hS
Vamos a polo 2022, acompañámoste! #Feliz2022 #traballosocial https://t.co/c7Uk6fIObr
Máis lecturas interesantes para estes días, moito ollo! 😉 https://t.co/WIwcGj93vA
E para máis lecturas interesantes: https://t.co/jTQvcc4uaq
Xa tedes un novo número dispoñible da revista @RevistaRTS para leer nestes días festivos 👇👇👀 https://t.co/20cn2qE761